• Trešdiena, 2021. gada 4. augusts
  • Vārda diena: Romāns, Romualds, Romualda
LSM Bērnistaba

Apstiprināts

ar 2021.gada 15.februāra

valdes lēmumu Nr.2-6/A1-7

 
 
VADLĪNIJAS SADARBĪBAI AR PARTNERIEM
 
 

I Vispārīgie noteikumi

1.1.      VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) Vadlīnijas sadarbībai ar partneriem (turpmāk - Vadlīnijas) ir izstrādātas saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu (turpmāk - SEPLPL) un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) Vadlīnijām sabiedrisko mediju darbībai ārpus reklāmas tirgus, lai nodrošinātu Latvijas Radio saprotamu, caurskatāmu kārtību un vienotus principus sadarbībai ar partneriem, radot Latvijas Radio saturu un nodrošinot pakalpojumus.

1.2.      Vadlīnijas ir piemērojamas kontekstā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, Reklāmas likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Konkurences likumu, Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, Latvijas Radio Rīcības un ētikas kodeksu un citu normatīvo aktu prasībām.

1.3.      Latvijas Radio piemēro šīs Vadlīnijas, lemjot par sadarbību ar valsts un ārvalstu publisko un privāto tiesību subjektiem, nevalstiskajām organizācijām un citām satura veidošanā un pakalpojumu nodrošināšanā neiesaistītām personām (turpmāk visi kopā – Partneri).

1.4. Sadarbības mērķis ir īstenot SEPLPL noteiktos izņēmuma gadījumus attiecībā uz sponsorējuma un līdzfinansējuma līgumu slēgšanu, dažāda veida paziņojumu, VSIA „Latvijas Televīzija” veidotā satura pašreklāmas materiālu izvietošanu, sadarbību ar citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī veidojot kopprojektus.

1.5. Vadlīniju noteiktie principi un izņēmuma gadījumi ir attiecināmi uz Latvijas Radio programmām, pakalpojumiem un veidotajām satura vienībām lineārajā apraidē, interneta (daudzplatformu) vidē un citiem ārpus ētera projektiem.

 

II Sponsorējums un līdzfinansējums

2.1. Latvijas Radio, darbojoties ārpus reklāmas tirgus, atsevišķos gadījumos var sadarboties ar Partneriem, pieņemt sponsorējumu vai līdzfinansējumu.

2.2. Lemjot par sadarbību ar Partneri, Latvijas Radio vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

1) vai nepastāv sankcijas (ierobežojumi vai aizliegumi) attiecībā pret Partneri, kā dēļ Latvijas Radio nevar īstenot sadarbību;

2) vai Partnera finanšu līdzekļu piesaiste Latvijas Radio nekropļos tirgus konkurenci;

3) vai Partnera vai tā amatpersonu reputācija un publiskajā vidē paustie izteikumi vai rīcība atbilst vispārpieņemtajām, kā arī jomas, ko Partneris pārstāv, profesionālajām morāles un ētikas normām;

4) vai sadarbība ar Partneri, ievērojot viņa rīcību, nevar negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību vai apdraudēt Latvijas Radio reputāciju;

5) vai sadarbība ar Partneri var ietekmēt Latvijas Radio cita veidotā satura objektivitāti;

6) vai sadarbība ar Partneri nevar izraisīt aizdomas par interešu konfliktu;

7) iepriekšējo sadarbību, ja tāda ir bijusi, t.sk. finanšu saistību izpildi pret Latvijas Radio;

8) vai Partneris nav iekļauts Latvijas Radio debitoru sarakstā;

9) Partnera finansiālo kapacitāti; vai nav pasludināts Partnera maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz Partnera maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai Partneris tiek likvidēts;

10) vai Partnerim nav nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopumā pārsniedz 150 eiro;

11) vai Partnera darbība nav saistīta ar tādu preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kuru reklamēšana ir aizliegta;

12) uz Partnera pārstāvētās juridiskās personas patiesā labuma guvējiem, ciktāl ir iespējams, attiecināmi tie paši kritēriji, kas uz Partneri.

2.3. Sadarbības ar Partneri principi:

1) Latvijas Radio programmās sponsorēti/līdzfinansēti raidījumi pieļaujami samērīgā apjomā no kopējā programmas un pakalpojumu apjoma;

2) gadījumos, kad nepieciešams iepriekšējs saskaņojums, Latvijas Radio var uzsākt sadarbību ar Partneri tikai pēc SEPLP saskaņojuma saņemšanas;

3) Partneris nedrīkst ietekmēt sponsorēto/līdzfinansēto saturu, tā plānošanu un izplatīšanu un citus Latvijas Radio darbības aspektus;

4) Latvijas Radio izveidotais raidījums vai jebkāds cits saturs nav pretpakalpojums par piešķirto sponsorējumu/līdzfinansējumu, atbalstu vai piešķirtajām tiesībām;

5) sponsorējuma/līdzfinansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā veidojamā satura vai projekta specifiku un sasniedzamos mērķus;

6) Latvijas Radio nekavējoties pārtrauc sadarbību ar Partneri, ja Latvijas Radio rīcībā nonāk pamatota informācija, ka Partneris ir mēģinājis ietekmēt Latvijas Radio satura redakcionālo neatkarību un/vai iejaukties Latvijas Radio kā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā.

2.4. Partnera norāžu izvietošana:

1)  gadījumos, kad Latvijas Radio, piesaista sponsorējumu/ līdzfinansējumu, Latvijas Radio informēšanas nolūkos savās programmās, pakalpojumos, kā arī citos ārpus ētera projektos, t.sk. citos kanālos vai satura nesējos, ietver atbilstošas norādes par papildu finansējuma avotiem;

2) norāžu izvietošanas principi  attiecas uz jebkuru Partneri;

3) paziņojumus par sponsorēšanu/līdzfinansēšanu attiecībā uz Latvijas Radio programmu saturu izvieto raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās, norādot Partnera nosaukumu, logotipu, preču zīmi vai atsauci uz Partnera preci vai pakalpojumu;

4) ja no sponsorētā /līdzfinansētā raidījuma Latvijas Radio patstāvīgi. t.i., bez papildu ārējā finansējuma, tiek veidots atvasināts saturs, piemēram, raksts interneta vidē, fotogalerija, materiāls sociālās tīklošanas vietnēs, podkāsti u.c., paziņojumi par sponsorēšanu/līdzfinansēšanu netiek izvietoti;

5) ja ir pilnīgi vai daļēji sponsorēts/līdzfinansēts saturs, kas ir radīts izvietošanai ārpus lineārajā apraidē izplatītajiem raidījumiem, pie šāda satura tiek izvietota informācija par sponsorēšanu/līdzfinansēšanu;

6) Partnera nosaukumu vai preču zīmi nedrīkst iekļaut raidījuma vai jebkāda cita satura nosaukumā;

7) Partnera norādes netiek iekļautas pašreklāmā;

9) par Partnera norāžu izvietošanu ir atbildīgs satura veidotājs;

10) Partnera norāžu uzskaite notiek saskaņā ar raidprogrammā pieejamo informāciju.

 

III Informatīvi paziņojumi par kultūras pasākumiem

3.1. Latvijas Radio programmās var izvietot informatīvus paziņojumus par kultūras pasākumiem, norādot kultūras pasākuma nosaukumu, norises vietu un laiku.

3.2. Vadlīniju izpratnē kultūras pasākumi ir izstādes, koncerti, teātra izrādes, vietējās filmas, filmu un citi festivāli, sporta pasākumi, semināri, forumi, izglītības informācija, grāmatu atvēršana, dažādu žanru mūzikas, folkloras, deju, tautas mākslas, un citi kultūras pasākumi, kas notiek Latvijā, arhitektūras sasniegumu notikumi. Tāpat informācija par Latvijas arhīviem, muzejiem, nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, kultūrizglītību, zināšanu pārnesi un tradīciju pratību šodienā, latvisko dzīvesziņu, lasītprasmi, literatūras izziņu un koptas latviešu valodas lietojumu u.tml.

3.3. Lemjot par šajā sadaļā minēto paziņojumu izvietošanu, Latvijas Radio ņem vērā Vadlīniju 2.2. punktu, vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

1) paziņojumam ir jābūt sabiedriski nozīmīgam un jākalpo sabiedrības interesēm;

2) paziņojums atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem, uzdevumiem;

3) paziņojums ir par kvalitatīviem notikumiem ar pārliecinošu ideju, kurus rīko vai tajos piedalās personas ar ievērojamu konkrētās jomas darbības pieredzi un kompetenci. Paziņojumā minētais pasākums veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību, kultūras vērtību un kvalitatīva satura pieejamību;

4) pasākumam var būt gan valsts, gan pašvaldības, gan reģionāls mērogs, tas sekmē kultūras procesa attīstību valstī vai reģionos, kā arī tas var būt vērsts uz noteiktu atbalstāmu sociālo grupu, piemēram, suitu, līvu, ukraiņu u.c. minoritāšu pasākums;

5) paziņojumā minēto pasākumu daļēji vai pilnībā finansē valsts vai pašvaldību sektors;

6) paziņojumā minētajam pasākumam nav peļņas gūšanas raksturs;

7) paziņojums nedrīkst ietvert informāciju par biļešu cenām, iegādes vietām, veidiem un līdzīgu komerciāla rakstura informāciju, kā arī tas nevar saturēt jebkādu publicitātes un zīmola reklāmas informāciju;

8) iesniegums par paziņojumu ir iesniegts ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pasākuma norises atbilstoši Latvijas Radio prasībām (Vadlīniju pielikumā iesnieguma veidlapa) un paziņojums atbilst šajā sadaļā minētajiem kritērijiem. Iesniegšanas termiņa nosacījumu atsevišķos gadījumos var nepiemērot, piemēram, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā.

3.4. Paziņojumu izvietošana:

1) paziņojumi Latvijas Radio programmās un pakalpojumos ir iekļaujami samērīgā apjomā;

2) lemjot par paziņojuma izvietošanas vietu programmā, ņem vērā tā saturu, mērķauditoriju un nepieciešamo izvietošanas apjomu;

3) informatīvu kultūras paziņojumu izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

IV Sociālie paziņojumi, sabiedriskas nozīmes sludinājumi, vēstījumi, kuri  skaidro Satversmes pamatvērtības, aicinājumi uz labdarību un citi aicinājumi, kas ir sabiedrības interesēs

4.1. Ņemot vērā Latvijas Radio nozīmi demokrātiskā valstī un lomu dažādu sabiedriski nozīmīgu problēmu aktualizēšanā un atainošanā, Latvijas Radio programmās atļauts izvietot sociālos paziņojumus, sabiedriskas nozīmes sludinājumus, vēstījumus, kas skaidro Satversmes pamatvērtības, aicinājumus uz labdarību un citus aicinājumus, kas ir sabiedrības interesēs, tie veicina sabiedrisko labumu un satur sabiedrībai vērtīgu vēstījumu.

4.2. Šajā sadaļā minētie paziņojumi Vadlīniju izpratnē ir paziņojumi un aicinājumi uz sociāli vēlamu uzvedību, kas saistīta ar personas un sabiedrības kopumā drošību un dzīves kvalitāti, medijpratību un finanšu pratību, demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām u.tml., un informācija par sociāla rakstura pasākumiem, kuru ienākumi no organizēšanas ievērojamā apmērā tiek izmantoti labdarības mērķiem. Bezpeļņas publiski pasākumi vai labdarības pasākumi neietver pasākumus, kas tiek organizēti reklāmas nolūkā, un pasākumus, kurus organizē politiskās partijas vai kustības, kā arī izglītības iestāžu, klašu un kādu citu kolektīvu salidojumus un citas līdzīgas sanāksmes.

4.3. Lemjot par šajā sadaļā minēto paziņojumu izvietošanu, Latvijas Radio ņem vērā Vadlīniju 2.2. punktu, vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

1) paziņojumam ir jābūt sabiedriski nozīmīgam un jākalpo sabiedrības interesēm;

2) paziņojums atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem, uzdevumiem;

3) paziņojums ir vērsts uz plašu sabiedrības daļu;

4) paziņojums neveicina peļņas gūšanu, paziņojums komerciālos nolūkos nepopularizē trešo personu vārdus, nosaukumus, preču zīmes, preces un pakalpojumus, paziņojuma sagatavotāju;

5) paziņojums nepopularizē politiskas organizācijas un atsevišķus politiķus;

6) iesniegums par paziņojumu ir iesniegts ne vēlāk kā divas nedēļas pirms paziņojuma plānotās izvietošanas atbilstoši Latvijas Radio prasībām (Vadlīniju pielikumā iesnieguma veidlapa) un paziņojums atbilst minētajiem kritērijiem. Iesniegšanas termiņa nosacījumu atsevišķos gadījumos var nepiemērot, piemēram, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā.

4.4. Paziņojumu izvietošana:

1) paziņojuma izvietotājs vai veidotājs sedz visus ar paziņojuma satura radīšanu saistītos izdevumus;

2) Latvijas Radio, izvērtējot paziņojuma vēstījumu un tā nozīmi sabiedrībā, var iesaistīties paziņojuma veidošanā un segt savas paziņojuma veidošanas izmaksas;

3) pasākuma organizatora vārds paziņojumā jānorāda saprotami, bez audiologo;

4) paziņojot par projektiem, kurus finansē no Eiropas Savienības budžeta, paziņojumos var būt Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības iestāžu logotips vai norāde par finansējumu;

5)  paziņojumu izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.
 

V Paziņojumi (sludinājumi) par tikšanos ar vēlētājiem

5.1.Paziņojumi (sludinājumi) par tikšanos ar vēlētājiem Latvijas Radio  programmās izvietojami saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu un atbilstoši Latvijas Radio apstiprinātajam cenrādim.

5.2. Paziņojumu par tikšanos ar vēlētājiem izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

 

VI Latvijas Radio veidotie paziņojumi

6.1. Ņemot vērā Latvijas Radio kā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa misiju un uzdevumus, lakoniskā formā aktualizēt sociāli un sabiedriski nozīmīgas problēmas, kas pastāv vai varētu rasties nākotnē, Latvijas Radio veido un pārraida ēterā savus sociālos paziņojumus, sabiedriskas nozīmes sludinājumus un aicinājumus uz labdarību vai citus aicinājumus, kas ir sabiedrības interesēs.

6.2. Latvijas Radio paziņojumu izveides kritēriji un kārtība:

1) paziņojums ir vērsts uz iespējami plašu sabiedrības daļu;

2) paziņojums papildina Latvijas Radio programmu saturu un ir vērsts uz tā kādas konkrētas prioritātes aktualizēšanu;

3) paziņojums nepopularizē trešo personu vārdus, nosaukumus, preču zīmes, izņemot gadījumos, kad kampaņa tiek veidota kopā ar Partneri;

4) Satura padome ir paziņojuma iniciatore vai paziņojuma veidošana un izplatīšana ir saņēmusi konceptuālu atbalstu no Satura padomes.

6.3. Paziņojumu izvietošana:                                      

1) paziņojumu pēc Komisijas sadarbībai ar partneriem lēmuma pieņemšanas izvieto Latvijas Radio programmās kā atsevišķu programmu elementu, nodalot no citām programmas daļām ar atbilstošiem pozicionējošiem signāliem, programmas pašpublicitātei paredzētajā brīvajā laikā;

2) paziņojuma izvietošanas periodu, apjomu un platformu, kā arī atbildīgās personas pēc konsultācijām ar Satura padomi nosaka Komisijas sadarbībai ar partneriem minētajā lēmumā;

3) Latvijas Radio, plānojot paziņojuma vēstījumu un tā nozīmi sabiedrībā, var piesaistīt Partnerus, kuru neatkarīgā darbība sasaucas ar Latvijas Radio paziņojumu izplatīšanas mērķi, sadarboties ar tiem paziņojuma veidošanā un resursu kopīgā investēšanā;

4) paziņojumu izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.
 

VII VSIA „Latvijas Televīzija” (LTV) un LSM.LV kā LTV struktūras veidotā satura materiālu pašreklāma

7.1.LTV pašreklāmas paziņojumus Latvijas Radio izplata savā programmā, informējot par LTV programmu vai raidījumiem, vai par atvasinātiem darbiem, kas tieši iegūti no LTV programmas vai raidījumiem.

7.2.LTV pašreklāma nevar saturēt sponsoru/līdzfinansētāju norādes.

7.3.LTV pašreklāmas izvietošana:

1) pašreklāmu izvieto Latvijas Radio reklāmas blokos samērīgā apjomā, ievērojot paritātes principu;

2) pašreklāmu izvietošanu un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

7.4. Par darījuma veidu pašreklāmu izvietošanai un apjomu lemj Komisija sadarbībai ar parteriem.

7.5. Digitālās platformas Lsm.lv zīmolvārda popularizēšana ir LTV pašreklāma.

7.6. Šajā sadaļā minēto noteikumu izņēmums ir sabiedrisko mediju digitālās platformas Lsm.lv pieminēšana Latvijas Radio programmā, informējot auditoriju par vietu, kur atrodams Latvijas Radio vai Latvijas Radio un LTV kopīgi veidots saturs. Tādējādi tas netiek uzskatīta par LTV (Lsm.lv kā LTV struktūras) pašreklāmu.

 

VIII Sadarbība (satura nodošana) elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

8.1. Latvijas Radio veidotā un pārraidītā satura nodošana bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem notiek Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 panta noteiktajā kārtībā, saņemot SEPLP atļauju.

8.2. Īpašos gadījumos, piemēram, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, lai sasniegtu sabiedriski nozīmīgu mērķi, ar atsevišķu valsts pārvaldes institūcijas un/vai kapitāla daļu turētāja lēmumu var noteikt pienākumu nodot konkrētu saturu (piemēram, ziņas, informatīvi analītiskie raidījumi, dievkalpojumi, atceres raidījumi u.c.) bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

8.3. Latvijas Radio vai Partneris var iniciēt satura nodošanu bezatlīdzības lietošanā citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, saņemot nepieciešamās atļaujas (pasākuma producents, SEPLP u.tml.), ja Latvijas Radio tiek veidots un pārraidīts uz plašu sabiedrību orientēts nacionāla mēroga ekskluzīvs raidījums/projekts, piemēram, Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, akcija Dod Pieci! .

8.4. Ja Latvijas Radio programmu saturu veidojis kā kopprojektu sadarbībā ar citu elektronisko plašsaziņas līdzekļi, kurš ar saviem resursiem samērīgā vai tam nozīmīgā apmērā ir līdzdarbojies konkrētā satura veidošanā, tad Latvijas Radio kopprojekta veidotājam var piešķirt tiesības bez atlīdzības izmantot radīto saturu izvietošanai tā programmās, piemēram, Latvijas Radio un LTV kopprojekts Kilograms kultūras.

 

8.5. Gadījumos, kad Latvijas Radio saturs tiek nodots bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, Latvijas Radio ir tiesības prasīt samaksu par tehniskajiem un administratīvajiem izdevumiem, ja Latvijas Radio tādi rodas satura nodošanas procesā, saskaņā ar cenrādi vai atsevišķu izmaksu aprēķinu konkrētam gadījumam.

 

8.6. Latvijas Radio veidotais saturs atlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tiek nodots saskaņā ar cenrādi vai atsevišķu izmaksu aprēķinu konkrētam gadījumam, kā arī, ja nepieciešams, pēc atļauju (piemēram, retranslācijas atļauja) saņemšanas.

 

8.7. Satura nodošana lietošanā citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim nav attiecināma uz licencētiem satura projektiem un projektiem, kurus aizsargā trešo pušu autortiesības.

8.8. Latvijas Radio veidotā satura izmantošanas (licences) termiņš var būt uz laika periodu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem.

8.9. Lemjot par satura nodošanu citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, Latvijas Radio ņem vērā Vadlīniju 2.2. punktu, vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

1) vērtē elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reputāciju, profesionālo līmeni;

2) nododot saturu citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, tiks būtiski palielināta un/vai paplašināta auditorija, kuru Latvijas Radio neuzrunā vai pietiekami nesasniedz, tādējādi nodrošinot maksimāli plašas auditorijas sasniedzamību, un elektroniskais plašsaziņas līdzeklis to var pamatot un pierādīt;

3) elektroniskais plašsaziņas līdzeklis pamatojis lietošanā nododamā satura nepieciešamību.

8.10. Satura nodošanas un norāžu izvietošanas nosacījumi:

1) elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nevar gūt peļņu no Latvijas Radio radītā satura;

2) Latvijas Radio veidoto saturu nevar pārtraukt ar komerciāliem paziņojumiem;

3) Latvijas Radio veidotajam saturam nevar piesaistīt sponsorus;

4) Latvijas Radio nodotais saturs pārraidāms nemainītā veidā;

5) pie Latvijas Radio satura (raidījuma sākumā un/vai beigās) obligāti jāizvieto atsauce/norāde par Latvijas Radio kā satura producentu un tā izlaiduma dati.

8.11. Par Latvijas Radio satura nodošanu citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim lemj Komisija sadarbībai ar partneriem, valdes locekle programmu attīstības jautājumos, kā arī nepieciešamības gadījumā citas pieaicinātās personas, izņemot šīs sadaļas 8.2.punktā minētajā gadījumā.

IX Kopprojektu veidošana

9.1.  Latvijas Radio raidījumu, pakalpojumu vai ārpus ētera projektu var veidot kā kopprojektu sadarbībā ar citu mediju vai fizisko, vai juridisko personu, kura veido vai izplata saturu.

9.2. Lemjot par sadarbību kopprojektu veidošanā, Latvijas Radio ņem vērā Vadlīniju 2.2. punktu, vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

1) Partnera veidotais saturs ir nozīmīgs ieguldījums un veido būtisku pievienoto vērtību kopprojektā;

2) Partnera ieguldījums ir pamatots ar Partnera profesionālajām kompetencēm un zināšanām, ko var pamatoti sagaidīt no Partnera kā attiecīgās jomas eksperta vai pētnieka;

3) Partnera ieguldījums kopprojektā ir veikts ar Partnera resursiem.

9.3. Norāžu izvietošana:

1) raidījumā, pakalpojumā vai citā ārpus ētera projektā tiek izvietota norāde par visiem kopprojekta veidotājiem;

2) norādes par kopprojekta sadarbības Partneri izvieto raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās, norādot Partnera nosaukumu;

3) norādes par kopprojekta sadarbības Partneri, norādot Partnera nosaukumu, preču zīmi vai logo, tiek izvietotas, ja kopprojekts tiek veidots ārpus Latvijas Radio programmas;

4) Partnera nosaukumu vai preču zīmi nedrīkst iekļaut raidījuma vai jebkāda cita satura nosaukumā;

5) kopprojekta Partnera norādes netiek iekļautas pašreklāmā;

6) ja no kopprojekta rezultātā radītā satura, Latvijas Radio patstāvīgi veido atvasinātu saturu, piemēram, turpinot kopprojekta ideju, rakstu interneta vidē, fotogaleriju, kompilētu materiālu sociālās tīklošanas vietnē, podkāstu u.c., pie atvasinātā satura tiek izvietota atsauce uz sākotnējo kopprojekta materiālu un visiem Partneriem;

7) ja Latvijas Radio, turpinot kopprojekta ideju, patstāvīgi veido jaunu oriģinālsaturu, norādes uz sākotnējo kopprojekta materiālu un visiem Partneriem nav obligātas;

8) par Partnera norāžu izvietošanu ir atbildīga par kopprojekta īstenošanu atbildīgā persona;

9) Partnera norāžu uzskaite notiek saskaņā ar raidprogrammā pieejamo informāciju.

9.4. Latvijas Radio Partnerim kopprojekta veidošanā un izplatīšanā jāievēro šajā sadaļā aprakstītie norāžu izvietošanas nosacījumi.

 

Pieteikums par paziņojuma pārraidīšanu Latvijas Radio: PIETEIKUMA VEIDLAPA