Ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Vārda diena: Lolita, Vitolds, Letīcija

Latvijas Sabiedriskie Mediji

APSTIPRINĀTS

ar valdes 27.03.2024. lēmumu Nr. 2-10/A1-7

 

APSTIPRINĀTS

ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes

18.04.2024. lēmumu Nr. 19/1-1

Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika

Ievads

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) apņemas nodrošināt sabiedriskajam medijam atbilstošu efektīvu, caurspīdīgu un atklātu pārvaldību un atbildīgumu sabiedrības priekšā.

Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politikā (turpmāk – Politika) ietvertie informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes principi atbilst labas pārvaldības praksei un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Mērķis

     1. Politikas mērķis ir sniegt pārskatu informācijas kategorizēšanai un tās aprites vadībai, ievērojot vienotus komunikācijas principus un to, kā tiek organizēta iekšējā un ārējā komunikācija atbilstoši Latvijas Radio mērķiem, vērtībām, interesēm un normatīvo aktu prasībām.

Komunikācijas mērķi

     2. Latvijas Radio komunikācijas mērķi ir:

2.1. veicināt sabiedrības uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem un izpratni par sabiedrisko mediju darbību;

2.2. nodrošināt informācijas apriti un dialogu ar Latvijas Radio darbībā iesaistītajām mērķauditorijām;

2.3. nodrošināt sabiedrības informētību attiecībā uz obligāti atklājamo iekšējo informāciju;

2.4. stiprināt Latvijas Radio saskaņotas un nepārtrauktas ārējās un iekšējās komunikācijas lomu Latvijas Radio reputācijas veidošanā.

    3. Latvijas Radio komunikācija tiek nodrošināta, izmantojot dažādus iespējamos komunikācijas kanālus un formas, kā arī izmantojot profesionālus kontaktus un sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, komersantiem un citām Latvijas Radio darbībā ieinteresētām pusēm.

    4. Obligāti atklājamā iekšējā informācija tiek publiskota Latvijas Radio mājas lapā: www.latvijasradio.lv.

Iekšējā informācija un normatīvie akti

    5. Politikas izpratnē iekšējā informācija ir tāda ar Latvijas Radio darbību saistīta informācija, iekšējais normatīvais akts (piemēram, nolikums, iekšējie noteikumi, vadlīnijas u.tml.), kas ir radīta pēc Latvijas Radio iniciatīvas savu pilnvaru ietvaros ar mērķi noteikt Latvijas Radio iekšējās darbības kārtību.

    6. Iekšējiem normatīvajiem aktiem jāatbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām iekšējo normatīvo aktu juridiskā spēka esamībai, noformēšanai, struktūrai un saturam un tie tiek izdoti nenoteikta skaita gadījumu vienveidīgai un vairākkārtīgai noregulēšanai. Ar iekšējā normatīvā akta parakstīšanas brīdi Latvijas Radio uzņemas pilnu atbildību par iekšējā normatīvā akta piemērošanas tiesiskajām sekām.

Latvijas Radio informācijas atklāšana un darbības caurskatāmības nodrošināšana

    7. Lai Latvijas Radio nodrošinātu regulāru un savlaicīgu kapitāla daļu turētāja, padomes, ieinteresēto personu un sabiedrības informēšanu par Latvijas Radio saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem, iekšējās informācijas aprites kārtības nodrošināšanai:

7.1. Latvijas Radio darbinieki, kuriem ir piekļuve iekšējai informācijai, atbildīgi vērtē pieejamās informācijas saturu un tās atbilstību obligāti atklājamai iekšējai informācijai;

7.2. informācija, kas atbilst obligāti atklājamai iekšējai informācijai, vai arī tai ir pazīmes, ka tā varētu atbilst, tiek darīta zināma Latvijas Radio darbiniekiem, kas atbildīgi par obligāti atklājamās iekšējās informācijas pienācīgu, t.i., savlaicīgu, pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu, atklāšanu.

    8. Latvijas Radio informāciju atklāj likumā noteiktajos termiņos vai arī nekavējoties pēc tāda notikuma iestāšanās, kurš prasa nodrošināt informācijas atklāšanu. Ja Latvijas Radio objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt informācijas atklāšanu likumā noteiktajā termiņā, Latvijas Radio bez vilcināšanās informē par šādu apstākļu iestāšanos un iemesliem, kāpēc informācijas atklāšana nav iespējama likumā noteiktajā termiņā, kā arī par to, kad informācijas atklāšana tiks nodrošināta.

    9. Iekšējo informāciju nedrīkst publiski izpaust līdz brīdim, kad tā ir atklāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja veicot darba vai profesionālos pienākumus (likumiskus vai līgumiskus) ir nepieciešams izpaust iekšējo informāciju trešajai personai, kurai tā nepieciešama savu darba vai profesionālo pienākumu (likumisku vai līgumisku) veikšanai (piemēram, nepieciešams iesniegt vēl nepubliskotus finanšu datus), tad ir jāveic pienācīgi pasākumi iekšējās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai.

Papildus publiskojamā informācija

   10. Papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam Latvijas Radio, ievērojot normatīvo aktu prasības, komerciālās intereses un tirgus situāciju, kā arī izvēloties piemērotāko publicēšanas formātu, publisko/var publiskot citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu, t.sk.:

 • sabiedrisko pasūtījumu;
 • Latvijas sabiedrisko mediju redakcionālās un citas satura veidošanu reglamentējošās vadlīnijas;
 • Rīcības un ētikas kodeksu;
 • sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda ziņojumus par darbu un ombuda atzinumus;
 • iekšējos dokumentus, kas regulē Latvijas Radio sadarbības principus ar partneriem;
 • iekšējos dokumentus, kas regulē Latvijas Radio personāla politiku;
 • informāciju par trauksmes celšanas sistēmu Latvijas Radio;
 • Latvijas Radio privātuma politiku un informāciju par personu datu apstrādi un aizsardzību;
 • citu būtisku informāciju.

Komercnoslēpums

    11. Latvijas Radio publisko informāciju, kura minēta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantā, tikai tajā gadījumā, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu.

Fizisku personu datu apstrāde un publiskošana

    12. Latvijas Radio nodrošina fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem, t.sk. Fizisko personu datu apstrādes likumam, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Ierobežotas pieejamības informācija

    13. Ja informācijas pieprasītājs atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam nav pamatojis savu pieprasījumu un nav norādījis mērķi, kādam izmantos ierobežotas pieejamības informāciju, Latvijas Radio izsniedz tikai vispārpieejamu informāciju, kam ierobežotas pieejamības statuss nav noteikts ārējā normatīvajā aktā vai Latvijas Radio Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstā.
    14. Ja vispārpieejams dokuments satur arī ierobežotas pieejamības informāciju, Latvijas Radio, izgatavojot šī dokumenta atvasinājumu, ierobežotas pieejamības informāciju aizklāj.
    15. Atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam persona var pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju tikai, pamatojot savu pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.

Politikas pieņemšana, īstenošana un pārraudzība

    16. Latvijas Radio valde:

 • izstrādā un pieņem Politiku;
 • organizē iekšējo normatīvo aktu izstrādi.

    17. Politika ir spēkā no dienas, kad to ir apstiprinājusi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, izpildot Latvijas Radio pārraudzības institūcijas – padomes funkciju.

Atbildība par Politikas uzturēšanu un pārskatīšanu

    18. Politika tiek pārskatīta pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 3 gados.

    19. Informācijas aktualizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Latvijas Radio valdes pieņemtajiem lēmumiem nodrošina atbildīgie darbinieki.

    20. Par publisko iepirkumu informācijas publiskošanu ir atbildīga Latvijas Radio Publisko iepirkumu komisija.