Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Vārda diena: Rozālija, Roze

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Autortiesību un privātuma atruna

Stingri aizliegts VSIA „Latvijas Radio” publicētos materiālus pilnībā izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar VSIA „Latvijas Radio” publicētajiem materiāliem bez rakstiskas VSIA „Latvijas Radio” atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, VSIA „Latvijas Radio” ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Citējot VISA „Latvijas Radio” publicētos materiālus, ir jānorāda „Latvijas Radio” kā publicētā materiāla avots. Ir atļauts izmantot VSIA „Latvijas Radio” mājas lapā ievietoto  audio atskaņotāja embed (iegult) kodu.

VSIA ”Latvijas Radio” nevāc personas datus. Izmantojot reģistrācijai citus servisus (Facebook, Draugiem.lv, Twitter u.c.) lapas apmeklētājam jāņem vērā šo vietņu privātuma atrunas (privacy policy). VSIA „Latvijas Radio” izdotās aplikācijas ir pieejamas lietotājiem, kas  izmanto Apple App Store, Google Play vai iTunes pakalpojumus. Informācija par pakalpojumu lietotājiem VSIA „Latvijas Radio” ir pieejama bez iespējas identificēt konkrētus lietotājus vai to ierīces.

 

VSIA “LATVIJAS RADIO” privātuma politika

(APSTIPRINĀTS ar 09.11.2018. valdes lēmumu nr.2-27/A1-7)

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

2. Kontaktinformācija

3. Piemērojamie tiesību akti 

4. Personas datu apstrādes mērķi

5. Datu subjekta informēšana par viņa personas datu apstrādi

6. Datu subjekta tiesības

7. Personas datu aizsardzība

 

 

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Datu subjekti), kā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio”, reģistrācijas numurs 40003080614, juridiskā adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV -1505, (turpmāk - Pārzinis), apstrādā Datu subjektu personas datus, ja tie apmeklē Pārziņa telpas Pārziņa juridiskajā adresē vai tā nomātajās telpās; apmeklē citu personu pasākumu norises vietas, kurās Pārzinis nodrošina savu pamatdarbības funkciju izpildi; ir izlēmuši piedalīties Pārziņa organizētos pasākumos (t.sk., bet ne tikai,  raidījumos, projektos, izziņotās sociālās akcijās vai aktivitātēs, piekrituši aicinājumam sniegt intervijas vai izteikt viedokli); izvēlējušies apmeklēt Pārziņa mājas lapas interneta vietnē www.latvijasradio.lv (apakšdomēni: lr1.latvijasradio.lv, lr2.latvijasradio.lv, klasika.latvijasradio.lv, lr4.latvijasradio.lv, www.pieci.lv, kā arī ieejas lapas www. lr2.lv, www.lr4.lv u.c.), kurās tas izvieto informāciju; sekot līdzi, t.sk. interaktīvi, Pārzinim sociālajos tīklos; izmantot Pārziņa aplikācijas. Tāpat Pārzinis sniedz informāciju par datu apstrādes aspektiem, ja Datu subjekts ir izlēmis pieteikties darbā. Ar informāciju var iepazīties šeit.

1.2.Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas Datu subjektu intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektiem pārredzamā veidā. 

1.3. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus Pārzinim (ienākot teritorijā, kurā Pārzinis veic darbības, un/vai Pārziņa telpās, telefoniski, mutvārdos, sociālajos tīklos u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots. Tāpat neatkarīgi no tā, kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, digitālajā vidē u.tml.) tie tiek apstrādāti.

1.4. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) Politika, grozījumi šajā Politikā stāsies spēkā paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā norādītajā datumā. Politikas aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks izvietota Pārziņa mājas lapā www.latvijasradio.lv sadaļā Privātuma politika un vietās, kurās Pārzinis nodrošina savu pamatdarbības funkciju izpildi.

1.5. Šajā Politikā aprakstītie datu apstrādes principi attiecas uz augstāk norādītajām interneta vietnēm tiktāl, ciktāl tas attiecas uz šajās interneta vietnēs izvietoto saturu. Savukārt informācija par personas datu apstrādes aspektiem, kas saistīti ar attiecīgo interneta vietņu darbību (it sevišķi sīkdatņu lietošanu), atrodama šeit.

2. Kontaktinformācija

2.1.  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio”, reģistrācijas numurs 40003080614, juridiskā adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, ir sasniedzama, rakstot pasta vēstuli uz norādīto juridisko adresi vai e-pasta vēstuli uz datuaizsardziba@latvijasradio.lv, kā arī zvanot pa tālr. +371 67206711.

3. Piemērojamie tiesību akti 

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā normatīvie akti, kas reglamentē Pārziņa pamatdarbību - Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem u.c.

4. Personas datu apstrādes mērķi

Pārzinis,  veicot savu pamatdarbību, ir noteicis, ka tam ir vairāki personas datu apstrādes nolūki jeb mērķi. Turpmāk norādītas datu apstrādes, par kurām Pārzinis sniedz detalizētāku informāciju. Vienlaicīgi, ja ir radušies papildu jautājumi, var vērsties pie Pārziņa, izmantojot Politikas 2.nodaļā norādīto kontaktinformāciju.

1) Datu apstrāde ar mērķi veidot raidījumus un informēt sabiedrību par dažādiem jautājumiem, nodrošinot veidoto raidījumu pieejamību un informācijas sniegšanu dažādās tiešsaistes platformās neierobežotu laika periodu

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no veida, kā Pārzinis ir ieguvis informāciju un kāpēc tas ir ieguvis informāciju par attiecīgo fizisko personu. Vairumā gadījumu uz šo datu apstrādi tiek attiecināti datu apstrādes principi, kas piemērojami žurnālistikai, proti, Datu subjektam ir ierobežotas tiesības pieprasīt informāciju, kāda ir Pārziņa rīcībā, it sevišķi informāciju, kas nav publiski pieejama.  Pārzinim, izpildot  sabiedrības informēšanas pienākumu, tā rīcībā var būt personas visdažādāko datu kategoriju dati, tajā skaitā informācija, kas skar personas privātās dzīves aspektus, piemēram informācija par veselību, sociālajiem apstākļiem u.tml.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, ja persona ir piekritusi piedalīties Pārziņa veidotajos raidījumos vai projektos, kur līdz ieraksta veikšanas brīdim un tā laikā tā var jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu dalībai, pārtraucot savu dalību. Ievērojot apstākli, ka Pārzinis savu darbību balsta uz apstākli, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts), Pārzinis turpinās personas datu apstrādi mērķa sasniegšanai, tas ir, turpinās personas datu apstrādi, ja to uzskatīs par nepieciešamu. Pārzinis var saglabāt visu tam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar mērķa sasniegšanu un var nodrošināt tā leģitīmo interešu realizāciju (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts), tas ir, piemēram, pieraksti un ziņas, kas liecina par raidījumu veidošanas apstākļiem, informācija par informācijas iegūšanas avotiem u.tml., lai nodrošinātu pretenziju izskatīšanu.

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Pārzinis plāno glabāt iegūto un/vai sagatavoto saturu pastāvīgi. Tāpat Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir sagatavot informāciju publiskošanai, iegūtie vai sagatavotie materiāli tiks saglabāti neierobežotu laika periodu Pārziņa iekšējās sistēmās, un sagatavotie materiāli Pārziņa nodrošinātajā apjomā būs publiski pieejami, un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

Kurš piekļūst informācijai, un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, kā arī jebkura trešā persona, kas iepazīstas ar Pārziņa veidoto saturu gan reālā laika režīmā, gan Pārziņa arhīvā neierobežotu laika periodu. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, tad tā ir tiesīga tos izmantot tikai, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamo darbību (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu video montēšanas darbus).

2) Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt precīzu pakalpojumu sniegšanu, līgumsaistību izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem, to apjoma un sadarbības nosacījumiem. Piemēram, ja Datu subjekts saņem vai izsaka vēlmi saņemt Pārziņa sniegtos pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Pārziņa leģitīmajai interesei, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti. Vai, piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par pakalpojuma kvalitāti, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt pretenziju, kā rezultātā Pārzinim ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojuma sniegšanas mērķi, Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem, u.tml. Attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmā. Par Datu subjektu, kurš saņem pakalpojumu, tiek apstrādāti personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt pakalpojumus tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b), c) apakšpunktu un f) apakšpunktu, t.i., apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Kā arī, atsevišķos gadījumos, lai  nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  sūdzību un pretenziju gadījumā).

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Sniedzot pakalpojumus, Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem vismaz piecus gadus. Ievērojot minēto, Pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju, lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

Pēc normatīvajos aktos noteiktā glabāšanas laika posma beigām personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Kurš piekļūst informācijai, un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, kā arī - ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem juristiem u.tml.) vai lai īstenotu nepieciešamību uzlabot pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

3) Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu norišu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos, mājas lapā un sociālajos tīklos, lai popularizētu un veicinātu Pārziņa pārstāvēto zīmolu atpazīstamību vai veicinātu sabiedrības informētību par Pārziņa aktualizētajām sabiedriski nozīmīgajām tēmām

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos un norišu vietās, kur tiek veikta pasākuma foto, audio un video ierakstu veikšana, var tikt apstrādāti pasākuma dalībnieku, apmeklētāju foto attēli, audio un audiovizuālie materiāli. Piedaloties sociālajos tīklos izsludinātajos konkursos vai akcijās, informācija par notikumiem var tikt saglabāta Pārziņa arhīvos, izvietojot to mājas lapā, Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos un citos Pārziņa informatīvajos materiālos.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Ar mērķi atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu  pārstāvēto zīmolu atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.,

Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, šajā Politikā, kā arī pirms pasākuma personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde, un persona, apmeklējot pasākumu, piemēram, piedaloties raidījuma ierakstā, sniedzot interviju, apzināti fotografējoties un filmējoties, piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).
Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, plašsaziņas līdzekļos, mājas lapā vai sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot tā zīmolu vai pārstāvēto zīmolu atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties - kādu informāciju publicēt, vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas Datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi. Tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, Pārzinis neliedz jebkuram no Datu subjektiem jebkurā laikā sazināties, izmantojot 2.nodaļā norādīto kontaktinformāciju.

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 

Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju pastāvīgi. Tāpat  Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa organizētajiem pasākumiem vai pasākumiem, kuros tas piedalās, iegūtie materiāli būs publiski pieejami, un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

Kurš piekļūst informācijai, un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, kā arī - ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu video montēšanas darbus) vai lai īstenotu nepieciešamību uzlabot pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasākuma apmeklētājiem.

 

4) Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, Pārziņa un trešo personu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšana aizskārumu gadījumā un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā - dzīvības un veselības, aizsardzība

Kādus personas datu apstrādā Pārzinis?

Datu subjektam, ieejot/nokļūstot Pārziņa telpās vai tā teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāts Datu subjekta videoattēls un laiks, kad Datu subjekts ir apmeklējis telpas vai teritoriju. Videonovērošana netiek veikta vietās, kur Datu subjekts var sagaidīt paaugstinātu privātumu. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Videonovērošana notiek ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, nodrošināt Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i., Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar  noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu), kā arī - Pārziņa  un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem). 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, nodrošināt Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgās intereses, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā attiecīgais videoieraksts var tikt izņemts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, piemēram, vismaz gadu pēc tam, kad ir stājies spēkā galējais nolēmums, kur attiecīgais videoieraksts bija nepieciešams, un pēc nolēmuma izpildes.

Kurš piekļūst informācijai, un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

5) Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules, sarakste sociālo tīklu platformās u.tml.) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmās intereses

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini rakstveidā, tiks saglabāta informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, pieprasījumu, iesniegumu. Neskatoties uz apstākli, ka Pārzinis aicina izmantot oficiālos saziņas līdzekļus, var būt situācijas, kad saziņa ar Pārzini notiek, izmantojot sociālo tīklu platformas. Šajos gadījumos Datu subjektam jārēķinās, ka Pārziņa rīcībā var nonākt papildu informācija, kas atspoguļota Datu subjekta attiecīgajā sociālajā tīklā.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, tas ir, Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par Pārziņa veidotajā saturā publiskotu informāciju, kā arī lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 

Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabās periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā - pierādījumu nodrošināšanai attiecīgie dokumenti tiks saglabāti līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim).

Kurš piekļūst informācijai, un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, tiesa.

6) Pārziņa personāla atlases un savu tiesisko interešu nodrošināšana, ciktāl tā saistīta ar personāla atlasi

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Visa informācija, kas ir iekļauta Datu subjekta iesniegtajā CV, tāda kā: vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, pilsonība, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, skype lietotājvārds, fotogrāfija vai cita fizisku personu identificējoša informācija, kā arī iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par fizisku personu, ja fiziskā persona nepārprotamā veidā atļāvusi sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja fiziskā persona tiks uzaicināta uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par personas datiem.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Fiziskajai personai ir brīva izvēle izteikt savu vēlmi kandidēt uz nākotnes vakancēm. Pārzinis turpinās personas datu apstrādi augstākminētajam mērķim tikai tad, ja tas būs saņēmis no fiziskās personas lūgumu iekļaut viņu darba meklētāju datu bāzē uz šajā Politikā norādītajiem nosacījumiem (datu apstrādes tiesiskais pamats – Datu subjekta piekrišana).

Jebkurā gadījumā, saņemot fiziskās personas pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt to, izvērtējot sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 

 Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildu informāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Pārziņa datu bāzē ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā amata konkursa noslēguma, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Pārzinis, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzību par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija tiek saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un vismaz līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

Gadījumā, ja fiziskā persona ir izteikusi vēlmi, lai tiktu iekļauta Pārziņa darba meklētāja datu bāzē, tad informācija par fizisko personu tiek glabāta ne ilgāk kā vienu gadu, lai nodrošinātu, ka Pārziņa rīcībā ir aktuāla informācija. Ievērojot minēto, Pārzinis aicina atkārtoti pieteikties uz konkrētajām izsludinātajām vakancēm.

Kurš piekļūst informācijai, un kam tā tiek izpausta?

Pārzinis apliecina, ka tā darbinieki apstrādās kandidāta personas datus, atbilstoši viņu darba pienākumos norādītajam personas datu apstrādes apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes (tehniskās un organizatoriskās) prasības. Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par kādu atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.

7) Noziedzīgu nodarījumu atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa un trešo personu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšana aizskārumu gadījumā un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzības nodrošināšana, veicot apmeklētāju uzskaiti (caurlaižu režīms)

Kādus personas datu apstrādā Pārzinis?

Datu subjektam, ieejot Pārziņa telpās tā juridiskajā adresē, Pārzinis veic personas identifikāciju, fiksējot personas vārdu, uzvārdu un pārliecinoties par personas identitāti pēc personas apliecinoša dokumenta uzrādījuma kārtībā.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrādes mērķis ir atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību. Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu. Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana (piemēram, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem). 

Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Informācija par apmeklētājiem tiek glabāta periodu, kas nepārsniedz 60 dienas, ja vien  netiek konstatēts tiesisko interešu aizskāruma gadījums, tad attiecīgā informācija tiks saglabāta līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, vismaz gadu pēc tam, kad ir stājies spēkā galējais nolēmums, kur attiecīgā informācija bija nepieciešama, un pēc nolēmuma izpildes.

Kurš piekļūst informācijai, un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

5. Datu subjekta informēšana par viņa personas datu apstrādi

Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

1) videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju šajā politikā;

2) šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.latvijasradio.lv un Pārziņa pamatdarbības vietās;

3) organizējot raidījumu veidošanu, sazinoties ar Datu subjektu, Datu subjekts tiek mutiski informēts par galvenajiem datu apstrādes aspektiem raidījuma veidošanas laikā vai kas izriet no dalības attiecīgā raidījumā vai projektā;

4) jebkurš Datu subjekts jebkurā laikā var vērsties pie Pārziņa un lūgt precizēt šajā Politikā norādīto informāciju.

6. Datu subjekta tiesības

6.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laika posmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai, izņemot, ja attiecīgie dati tiek apstrādāti žurnālistikas vajadzībām.

6.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. 

6.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības "tikt aizmirstam"). 

6.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti,  ja personas datu apstrāde ir nepieciešama: 

1) lai izpildītu sabiedrības informēšanas pienākumu (dati apstrādāti žurnālistikas mērķiem, ja vien Datu subjekts nenorāda uz pārliecinošiem argumentiem, kāpēc žurnālistikas mērķiem apstrādātie dati ir atzīstami par pārmērīgiem mērķa sasniegšanai);

2) lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību; 

3) lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;

lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses; 

4) arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

6.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt attiecībā uz apstrādi, kas nav saistīta ar žurnālistikas vajadzībām, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

1) Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti; 

2) apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; 

3) Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

4) Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

6.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar Politikas 6.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses.

6.7.   Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

6.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski. Pārzinis aicina vispirms sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu, lai rastu risinājumu operatīvi, ja tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

6.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

1) rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

2) elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā tiek prezumēts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildu informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti iesniegumi nosūtāmi Pārzinim uz e-pasta adresi: radio@latvijasradio.lv

3) izmantojot pasta sūtījumu. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādējādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildu informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

6.10. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams un nepieciešams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

6.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

1)  pārliecinās par personas identitāti;

2) izvērtē pieprasījumu, ja:

var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu, noklausīšanos, tad Datu subjekts, kā pieprasījuma iesniedzējs, var saņemt videomateriāla, vai citu datu kopiju; 
ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju. Šādā gadījumā tiks lūgts Datu subjektam sniegt papildu informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, telpu apmeklējumu laiks, pakalpojumu izmantošana), kuros Datu subjekts ir identificējams;
informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem;
gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Datu subjekts nebūs atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa administrācijā vai struktūrvienībā, kurā tika iesniegts pieprasījums. Attiecīgā atbildes vēstule saņemšanai glabāsies attiecīgajā struktūrvienībā ne ilgāk kā divus mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

7. Personas datu aizsardzība

7.1. Pārzinis nodrošina, regulāri pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk. ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu. 

7.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojumu sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 

7.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā, piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).

 

Informācija par sīkdatņu lietošanu

Vietnes apmeklējuma laikā VSIA „Latvijas Radio”  izmanto dažādas datu uzkrāšanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu, ka Apmeklētājiem/-ām Vietnes apmeklējums ir iespējami ērtāks un drošāks, kā arī, lai piedāvātie pakalpojumi būtu pēc iespējas atbilstoši Apmeklētāju vēlmēm. Šī sīkdatņu politika ir sagatavota ar mērķi, lai Apmeklētāji/-as iegūtu papildu informāciju par Vietnē izmantotajām tehnoloģijām un to izmantošanu.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Mēs Vietnē izmantojam sīkdatnes, lai maksimāli optimizētu mūsu Vietnes darbību. Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem: 

  • Vietnes ērtai un drošai funkcionēšanai;
  • Vietnes apmeklējuma statistikas veidošanai;
  • Lai Analizētu Apmeklētāju ieradumus, lai Vietnes darbība būtu ērta, praktiska un atbilstu Apmeklētāju vajadzībām un gaidām, piemēram, lai nodrošinātu, ka Apmeklētāji/-as bez īpašiem apgrūtinājumiem var atrast visu meklēto;
  • Lai izvērtētu uz mūsu Vietni sūtītās informācijas un datu plūsmu.

2. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Līdz ar mūsu Vietnes apmeklējuma sākumu var tikt radītas ilgtermiņa sīkdatnes, kas paliek spēkā esošas un netiek dzēstas arī pēc Vietnes apmeklējuma beigām, vai īstermiņa (sesijas) sīkdatnes, kas beidz darbību vai tiek dzēstas pēc Vietnes apmeklējuma beigām. Visas mūsu izmantotās sīkdatnes var iedalīt arī šādās grupās: 

Funkcionālās sīkdatnes, kas ir nepieciešamas mūsu Vietnes darbībai; bez šādām sīkdatnēm nevarētu notikt sadarbība starp Apmeklētāja ierīci un mūsu Vietni (t.i., tīmekļa pārlūkprogramma nevarētu piekļūt mūsu Vietnes saturam), kā rezultātā tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgumsaistību izpilde ar Apmeklētāju un mūsu leģitīmo interešu nodrošināšana, piemēram, saglabāt pierādījumus, ja ir notikusi ļaunatūru izplatīšana u.tml. Vietnes darbībai nepieciešamās sīkdatnes atceras Apmeklētāju veiktos uzstādījumus (piemēram, valodas, laika zonas izvēle vai sīkdatņu lietošanas atļaujas un tml.). Izmantojot šīs sīkdatnes, Apmeklētāji/-as var izvairīties no attiecīgo uzstādījumu grozīšanas katrā Vietnes apmeklēšanas reizē.
Analītiskās sīkdatnes informē mūs par to, vai Apmeklētājs/-a ir jau iepriekš bijis mūsu Vietnē. Šādas analītiskās sīkdatnes palīdz mums veikt Apmeklētāju skaita uzskaiti un viņu apmeklējumu biežumu. Mēs izmantojam Google Inc. un Gemius Latvia, SIA (Google Inc. un Gemius Latvia, SIA turpmāk tekstā kopā – analītiskas pakalpojumu sniedzēji) piedāvāto tīmekļa analītiskos pakalpojumus. Analītiskas pakalpojumu sniedzēju apkopotā informācija tiek nodota un uzglabāta pie analītiskas pakalpojumu sniedzējiem. Tie var nodot šo informāciju trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja trešās personas analītiskas pakalpojumu sniedzēju vārdā apstrādā šo informāciju.

Vairāk par Google Inc. pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var uzzināt mājaslapā.
Vairāk par Gemius Latvia, SIA pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var uzzināt mājaslapā.

Citas trešo personu izmantotās sīkdatnes - mūsu Vietnes lapās citas personas (piemēram, sociālo tīklu pārvaldnieki), t.sk. tādas personas, kas ir atzīstamas par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, var arī izmantot savas anonīmās sīkdatnes, kas ir izstrādātas tā, lai to programmatūras vai aplikācijas strādātu atbilstoši Apmeklētāja/-as vajadzībām. Ievērojot sīkdatņu darbības īpatnības, mūsu Vietnei nav piekļuves informācijai, ko nodod šīs sīkdatnes, un tāpat arī šīm citām personām nav piekļuves informācijai, ko esam apkopojuši ar mūsu uzstādīto sīkdatņu palīdzību. Tādas ir sīkdatnes no Facebook, Twitter, Draugiem.lv u.c.

3. ATTEIKŠANĀS NO SĪKDATNĒM

Daudzas tīmekļa pārlūkprogrammas ir veidotas tā, ka tās automātiski apstiprina sīkdatnes, it sevišķi, ja tās ir obligātās sīkdatnes un bez to izvietošanas Apmeklētāja gala iekārtā nav iespējama Vietnes darbība. Apmeklētāji/-as pēc saviem ieskatiem var bloķēt vai iznīcināt sīkdatnes un citus unikālos identifikatorus, ja to tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumi vai iekārta ļauj to darīt. Tomēr, ja Apmeklētājs/-a atsakās vai bloķē sīkdatnes vai izmanto citas līdzīgas tehnoloģijas, tad atsevišķas Vietnes funkcijas var būt Apmeklētājam/-ai nepieejamas vai arī tās varētu darboties ne tik efektīvi.

4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Sabiedrība var grozīt šo Sīkdatņu politiku. Sabiedrība informēs Apmeklētājus/-as par izmaiņām, publicējot jauno Sīkdatņu politikas versiju kopā ar datumiem, kad veiktas izmaiņas. Apmeklētāji/-as apzinās, ka, turpinot izmantot Vietni pēc izmaiņu veikšanas Sīkdatņu politikā, Apmeklētāji/-as  akceptē šīs izmaiņas.

Šī Sīkdatņu politika tiek piemērota no 2018.gada 9.novembra